XLVII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Poronin

Sesja odbędzie się w piątek 31 października 2014 r., o godz. 9:00 w sali obrad Urzędu Gminy w Poronin noclegi, ul. J. Piłsudskiego 5.

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad, powitanie gości i radnych, stwierdzenie
quorum i przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z XLVI Zwyczajnej Sesji Rady Gminy
Poronin odbytej w dniu 19 września 2014 r.
3. Sprawozdanie z pracy Wójta Gminy za okres międzysesyjny.
4. Interpelacje i zapytania Radnych.
5. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Poronin
za I półrocze 2014 r.
6. Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych
przez GOK, Bibliotekę Publiczną oraz SP ZOZ za
I półrocze 2014r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie: zmian w budżecie Gminy
Poronin na rok 2014.
8. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poronin.
9. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
10. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie
działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.
11. Podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości.
12. Podjęcie uchwały w sprawie: zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę.
13. Podjęcie uchwały w sprawie: przedłużenia obowiązujących taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków.
14. Podjęcie uchwały w sprawie: nadania honorowego obywatelstwa Gminy Poronin.
15. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Poronin
w części dotyczącej terenu  P I („wyciąg”).
16. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
sołectwa Małe Ciche 1.
17. Odpowiedzi na interpelacje.
18. Sprawy bieżące:
– Opinia dotycząca potrzeb Sądu Rejonowego w Zakopanem w zakresie wykonywania prac przez skazanych,
19. Wolne wnioski.
20. Zamknięcie obrad noclegi Poronin.


Możliwość komentowania jest wyłączona.